Stark ekonomi

Sedan GrönBlå Samverkan tillträdde som politisk majoritet i Västra Götalandsregionen har en politik präglad av kontinuitet och långsiktighet bedrivits och den inriktningen fullföljs även fortsättningsvis. Den stabila ekonomiska grund som Västra Götalandsregionen nu vilar på skapar goda förutsättningar för att utveckla verksamheter såsom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Förutsättningarna är också goda för att Västra Götaland fortsatt ska kunna bygga på att skapa en stark och framträdande roll både nationellt och internationellt.

GrönBlå Samverkan fortsätter på den utstakade vägen med fokus på ordning och reda i ekonomin där vi betonar ett fortsatt arbete med de strukturella problemen inom sjukvården. Samtidigt gör vi i budget 2017 stora insatser för ökad tillgänglighet och utveckling av vården samt ökar investeringsnivån både för sjukvården och även för kollektivtrafiken bl.a. genom rejäla tillskott för investeringar i nya tåg. Det är en budget präglad av framtidstro på Västra Götaland.

Satsning på kollektivtrafiken

Det här är en offensiv budget med betydande satsningar inom bland annat kollektivtrafiken. De extra anslagen till kollektivtrafiken för att bland annat sänka priset på Regionen Runt-kortet är mycket välkomna, det är viktigt att Västtrafik står sig väl i jämförelse med att ta den egna bilen. De tidigarelagda tåginvesteringarna visar även de att grönblå samverkan tar klimatutmaningen på allvar. Budgeten pekar även tydligt ut vikten av att arbeta med integrationsfrågorna i och med oron i världen. Det är oerhört viktigt att regionen är öppen för omvärlden, en stärkt integration med ett minskat utanförskap är en av de viktigaste frågorna för regionens långsiktiga utveckling.

Kraftfull satsning för att utveckla närsjukvården

I budgeten gör vi en stor och mycket viktig satsning på hälso- och sjukvården som kommer att ske i två parallella spår. Dels avsätter vid 140 mnkr årligen under tre år för att öka tillgängligheten till den planerade vården, men framför allt gör vi en historisk satsning för att ställa om hälso- och sjukvården. I denna satsning avsätter vi under tre år drygt en miljard för att nå en utveckling där mer vård görs nära patienten med en tyngdpunkt på vårdcentralerna. GrönBlå vill skapa möjligheter för en utveckling mot höjd kvalitet för patienterna och en mer effektiv sjukvårdsorganisation.

Miljöarbetet prioriteras högt

Grönblå anslår drygt 270 miljoner kronor under treårsperioden för miljöarbetet. Det omfattar såväl insatser till utvecklingsinsatser för att bli en fossiloberoende region som konkreta miljöinsatser i sjukvården samt satsningar på Göteborgs Botaniska Trädgård, där vi avsätter 20 miljoner kronor för projektering av ett nytt växthus. Den höga investeringstakten totalt sett i regionen möjliggör också en fortsatt satsning på minskad energianvändning i egna lokaler.

GrönBlå Samverkan ger även fortsatt starkt stöd till kulturlivet i Västra Götaland med särskilt fokus på ökat deltagande. Den politiska ledningen har också ambitionen att stärka samverkan mellan Västra Götalandsregionens kulturverksamheter och civilsamhället.

Ytterligare satsning på psykiatrin och på tillgängligheten

Under 2017 fortsätter och förstärks GrönBlå Samverkans satsningar på att förbättra såväl vården, tillgängligheten som det förebyggande arbetet inom psykiatrin – som är ett prioriterat område. De extra medel vi avsatt för den psykiatriska vården utgör ett viktigt led i arbetet med att möta utmaningarna inom ett område som länge varit eftersatt. För 2017 tillför GrönBlå Samverkan psykiatrin 125 mnkr, varav 50 mnkr ska gå direkt till att korta köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin. Redan 2015 höjde vi ramen för psykiatrin med 50 mnkr och med ytterligare 75 mnkr 2016. Sammantaget har vi i och med denna satsning förstärkt psykiatrin med en kvarts miljard kronor.

  • Så ska vården bli både bättre och mer tillgänglig
  • investerar vi för regionens framtid
budget 2017

Budget för Västra Götalandsregionen (pressupplagan)

budget 2017

De viktigaste ekonomiska satsningarna

tillskott budget

Budgeten i siffror – sammanfattning av uppräkning och satsningar