Den 24 maj beslutade regionstyrelsen att godkänna Grönblå samverkans budget för 2017. Den 13 – 14 juni debatteras budgeten i Regionfullmäktige. Centerpartiet är nöjda med budgetförhandlingarna som bland annat lett fram till:

  • Kraftigt höjd investeringsnivå för sjukvård och tåg från 4.400 mnkr till 4.800 mnkr.
  • 1 miljard kronor för utveckling av den nära vården.
  • 125 miljoner i ökad ram för psykiatrin. Av dessa medel går 50 mnkr direkt till att korta köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin.
  • 20 miljoner kronor till projektering av nya växthus på Botaniska trädgården under 2017.
Utveckling av den Nära vården

Mer vård måste i framtiden utföras närmare patienterna – i primärvården, på närsjukhusen och i hemsjukvården – i stället för på de stora sjukhusen. Svårigheten ligger i omställningen. Primärvården måste få resurser till att bygga ut innan de kan ta över ansvaret från sjukhusen, samtidigt måste sjukhusen kunna lämna över ansvaret till primärvården innan de kan släppa ifrån sig resurserna. Nu vill den blågröna politiska majoriteten i regionen satsa sammanlagt 1,1 miljarder för att få igång processen. Satsningen löper över tre år och det är tänkt att hälso- och sjukvårdsstyrelsen redan under 2016 ska inleda samtal med de olika berörda parterna för att konkretisera tankarna kring hur allt ska organiseras. Även kommunerna, som i dag står för stora delar av hemsjukvården, kommer att involveras i arbetet. Läs mer i GPs artikel.

Kortare köer i vården

I GrönBlå samverkans förslag till budget för 2017 tillförs Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ytterligare 140 mnkr för att stärka tillgängligheten till den planerade vården. Resursförstärkningen ligger kvar under hela planperioden. Medlen ska användas för att långsiktigt upphandla uppdrag hos externa utförare och i förekommande fall även utöka beställningarna till regionens sjukhus. Målet är att Västra Götalandsregionen inom tre år inte ska han någon patient som väntat längre än 90 dagar till ett besök eller till sin behandling.

En rejäl skjuts för kollektivtrafiken

Västra Götalandsregion arbetar i dag hårt med klimatfrågan och kollektivtrafiken, infrastrukturplaneringen och livsmedelssektorn även ur ett investeringsperspektiv. Därför inleder Grönblå samverkan redan 2017 en stor satsning på tåginvesteringar. Det handlar om att vi ska kunna resa komfortabelt, säkert, effektivt och att det finns tillräckligt med kapacitet för att möta invånarnas behov av kollektivtrafik och på ett hållbart sätt.

Kortare köer i vården

I GrönBlå samverkans förslag till budget för 2017 tillförs Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ytterligare 140 mnkr för att stärka tillgängligheten till den planerade vården. Resursförstärkningen ligger kvar under hela planperioden. Medlen ska användas för att långsiktigt upphandla uppdrag hos externa utförare och i förekommande fall även utöka beställningarna till regionens sjukhus. Målet är att Västra Götalandsregionen inom tre år inte ska han någon patient som väntat längre än 90 dagar till ett besök eller till sin behandling.

Utveckling av Botaniska Trädgården

Göteborgs Botaniska Trädgård är en av Västsveriges viktigaste besöksmål med ungefär en halv miljon besökare varje år. Det gäller att trädgården kan hålla en standard för att varaktigt kunna locka trädgårdsintresserade turister i framtiden, säger Kristina Jonäng (C). Som ett första steg att satsa på Botaniska sker nu en avsättning för projektering på 20 miljoner kronor under 2017.

Hela budgetförslaget hittar du här: