Indelningskommittén har idag presenterat ett delbetänkande i sitt uppdrag att presentera ett förslag på en ny regionindelning.

Centerpartiet i Värmland och Västra Götaland är mycket positiva till att indelningskommittén delar vår syn på att de bästa förutsättningarna för Värmland är att ingå i en region med Västra Götaland med en gemensam länsindelning från 2018 och med samma indelning för landstingen från 2019. Det är nu väsentligt att arbeta med en gemensam helhetssyn på de utmaningar vi står inför både när det gäller sjukvård, infrastruktur och regional utveckling genom ökad tillväxt och jobb i hela regionen. Den här nya länsstrukturen är även viktig för att tydligare verka för gemensamma frågor som rör Vänern samt för att utveckla samverkan med Norge.

Centerpartiet anser att regionreformen även måste innebära en decentraliseringsreform. En förutsättning är att ytterligare statlig makt och resurser flyttas till regional nivå.

För oss i Centerpartiet är det viktigt att beslut fattas så nära människor som möjligt. Det mest väsentliga är innehållet i reformen och att regionerna ska utformas så att de långsiktigt och hållbart kan leverera den vård, service, välfärd och funktioner medborgarna efterfrågar.

Regionerna måste få ett avgörande inflytande och resurser i frågor om arbetsmarknad, regionala utvecklingsmedel, men även beslut om infrastruktur och kommunikationer, samt en tydlig samverkan med forskning, utveckling och innovation, eftersom dessa områden har stor betydelse för lokal utveckling, jobb och företagande.

Daniel Bäckström ordförande Centerpartiet i Värmland

Roland Karlsson ordförande Centerpartiet i Västra Götaland