E20 – glädjande besked

e20E20 är en av de mest olycksdrabbade vägarna i Sverige. När tidningen På väg rankar vägarna beskrivs E20 som Dödens väg.

Regeringens beslut om E20 innebär en rejäl satsning till motorvägsstandard på flera sträckor. Tack vare nya medel från staten samt utökad medfinansiering från oss i regionen och i kommunerna kan E20 få en kraftig utbyggnad fram till år 2025.

Mot bakgrund av denna turbulens kring regionens ställningstagande är det särskilt roligt att regeringen fattat beslut om en rejäl utbyggnad med fyrfältsväg på flera sträckor, som alla ligger med i planen fram till 2025. – Centerpartiet har på flera nivåer, såväl i kommuner, i regionen och på riksnivå varit konsekventa och uthålliga, vilket nu gett resultat säger Kristina Jonäng, regionråd för centerpartiet i Västra Götaland.

Bakgrund

E20-arbetet började i sin mest intensiva del år 2010 då Västra Götalandsregionen, Trafikverket och kommunerna längs vägen inledde en sk åtgärdsvalsstudie tillsammans. I det arbetet pekades de fem viktigaste sträckorna ut och det sattes ungefärliga kostnader för varje sträcka, både för dragning av vägen i befintlig sträckning, i ny sträckning samt med alternativen 1+2- väg och 2+2 väg. Slutprodukten som presenterades i april 2012 resulterade i att man pekade ut ett tydligt behov av 2+2- väg på sträckan förbi Mariestad medan övriga sträckor inte ansågs lika självklara för utbyggnad till 2+2.

Efter den studien har flera allvarliga olyckor inträffat på E20 och behovet att förbättra trafiksäkerheten har ökat. Likaså har det blivit alltmer uppenbart att godsmängderna på E20 ökar samt att kommunerna och Västra Götalandsregionen eftersträvar fyrfältsväg.

Otydlighet i den politiska ledningen

Miljöpartiet har hela tiden varit direkta motståndare till fyrfält/motorvägsstandard. Miljöpartiet styr regionen tillsammans med Socialdemokratena och Vänsterpartiet. Det har därmed funnits en otydlighet i den politiska ledningen i regionen om vad man vill med vägen. Avsiktsförklarinngar i regionfullmäktige och beslut i regionstyrelsen har luddats till för att hålla miljöpartiet på gott humör. Irritationen har varit stor i regionen eftersom ett enigt regionfullmäktige redan år 2009 uttalade behovet av fyrfältsväg/motorvägsstandard på E20.

Kristina Jonäng som är oppositionsråd i Västra Götaland har skrivit flera artiklar som beskriver vikten av att åtgärda E20 och bygga minst fyrfältsväg hela sträckan genom Västra Götaland.

Skynda på med E20 i Mariestad
Samfinansiering kan ge motorväg på E20
De rödgröna bromsar industrin i regionen

Olycksdrabbad sträcka

Västra Götalandsregionen, kommunerna och det västsvenska näringslivet vill att E20 byggs ut till motorväg. Fram till 2025 är ambitionen att ha nått etappmålet om 2+2-väg utefter de ännu icke mötesseparerade sträckorna.

E20 är tre gånger farligare än motorvägssträckor på riksväg 40, om man räknar antalet döda och svårt skadade per fordonskilometer. Trafikverket bedömer att 75 procent av dödsolyckorna på E20 beror på vägens låga standard.

Trafikverket rapporterar följande olycksstatistik för E20 mellan Alingsås och länsgränsen i norr under perioden 2005-2012:

  • 26 dödsolyckor.
  • 33 personer har omkommit.
  • 126 personer har skadats svårt.

Trafikverkets beräkningar visar att om E20 hade varit mötesseparerad så hade:

  • 18 dödsolyckor förhindrats.
  • 25 liv kunnat sparas.
  • 105 färre personer skadats svårt.

Detta innebär att en utbyggnad av E20 räddar ungefär tre personers liv och att 15 personer färre drabbas av svåra skador varje år. Detta visar på den förbättring som kan förväntas när E20 byggs ut till en mötesseparerad väg.

Vi kan konstatera att E20:s dåliga standard leder till en otillräcklig trafiksäkerhet. Den bristande vägstandarden leder dessutom till en allt för dålig framkomlighet. Hela tjugo procent av trafiken utgörs av tung trafik.

Dålig standard hindrar utveckling

Den dåliga vägstandarden leder till omfattande förändringar av trafikrytmen, manifesterat i att hastighetsgränserna ändras väldigt ofta. I jämförelse med hur det ser ut på E4 mellan Jönköping och Stockholm ändras trafikrytmen sex gånger så ofta på E20. Detta handlar inte om hastigheten i sig – utan om att förändringarna i hastighet utgör ett bevis på hur dålig vägen är utifrån sin funktion som nationellt och internationellt stråk.

Kombinationen av tung trafik, dålig vägstandard och den varierande tillåtna hastigheten påverkar tillgängligheten mycket negativt till nackdel för både trafikanter, verksamheter som nyttjar vägen och för samhället som helhet.

Idag presenterar regeringen en satsning på E20. Regeringen, tillsammans med Västra Götalandsregionen och kommunerna i Skaraborg, satsar tillsammans 4 miljarder kronor. Alliansens partiledare kommenterar i GP.

Alliansens gruppledare kommenterar beslutet: 

, säger de fyra gruppledarna i Västra Götalandsregionen Johnny Magnusson, (M), Jonas Andersson, (FP), Monica Selin, (KD) och Kristina Jonäng (C) i en kommentar.

Under hela mandatperioden har E20 varit ett hett ämne. Trafikverket och Västra Götalandsregionen har lagt ner tid och kraft på en s.k. åtgärdsvalsstudie för utbyggnad av E20.

– Trafikolyckorna har avlöst varandra samtidigt som andelen gods på vägen har ökat. Det är helt nödvändigt med en rejäl satsning på E20 för att få ner olycksriskerna på vägen och för att öka framkomligheten för allt större godsmängder, säger Johnny Magnusson, (M).

– Folkpartiet har i regionfullmäktige motionerat om en utbyggnad av hela E20 till motorvägsstandard och nu är vi nära det målet. Alliansregeringens beslut innebär att satsningen utökas med totalt fyra miljarder kronor i förhållande till tidigare förslag. Detta är ett mycket efterlängtat och viktigt besked för hela Västra Götaland, säger Jonas Andersson (FP).

– Regeringen har fattat beslut som går utöver den åtgärdsvalsstudie som Trafikverket och Västra Götalandsregionen jobbade fram under 2011. Beslutet om utbyggd E20 är en seger för jobben och industrin, säger Kristina Jonäng (C).

– Totalt är satsningen på E20 på 6,5 miljarder kronor, vilket är en oerhörd framgång för alla de medborgare och företag som jobbat för frågan i flera år. Kommunerna i främst Skaraborg har beslutat att medfinansiera och vi i Västra Götalandsregionen lägger också en rejäl slant.

Medfinansieringen från regionen och kommunerna uppgår till 1,3 miljarder kronor och det är en av orsakerna till att satsningen från statens sida blev högre än vad många förväntat sig, säger Monica Selin (KD) i en kommentar.

Läs mer om Nationell transportplan och satsningen på E20 på regeringens hemsida.

Mer info på Centerpartiets hemsida.

Bakgrund:

kristina 150Stort behov av förbättrad trafiksäkerhet