Staten ansvarar för underhåll av järnvägen men Västra Götalandsregionen har sagt sig vara beredd att satsa medel för standardhöjande åtgärder på järnvägen i länet. Det kan ske samtidigt som Trafikverket utför planerade underhållsåtgärder på järnvägsbanorna i Västra Götaland. Problemet är dock att staten inte avsätter tillräckligt med medel för underhåll, därför blir det inget av med regionens satsningar. Det finns medel avsatta i Västra Götalandsregionens budget, men så länge inte staten anslår nödvändiga resurser så uteblir satsningarna på länsjärnvägarna.

Centerpartiet har i sitt budgetförslag tillskjutit 17 miljarder kronor mer än regeringen, och om det fick igenom i Riksdagen skulle vi kunna växla upp för en satsning på standardhöjande åtgärder i Västra Götaland.

– Det skulle ge regionen bättre förutsättningarför ökat tågresande och mindre förseningar, säger Ulf Eriksson, vice ordf. Regionutvecklingsnämnden.

Läs mer: Ulf Eriksson och Fredrik Christensson i Bohusläningen.