Vanliga frågor

Om sjukvården

Vilka områden i vården vill ni prioritera i budgetförslaget för 2015?

I vårt budgetförslag föreslår vi följande prioriteringar:
A. Öka tillgängligheten i sjukvården. +200 mkr utöver index för att öka tillgängligheten i vården.
B. Fler vårdplatser. + 125 mkr utöver index för att klara beläggningsmålet.
C. Ge verksamheten arbetsro. För att klara en verksamhet i balans vid sjukhusen och samtidigt ge personalen möjlighet att arbeta långsiktigt med ständiga förbättringar och vardagsrationalisering anser centerpartiet att det krävs 310 mkr utöver index för detta.
D. 4. Framtidens vårdinformationssystem. De administrativa systemen måste bli bättre, och för enklare kommunikation med patienter och mellan vården anställda. + 100 mkr.
E. Jämställda löner 100 mkr. Ökad lönespridning så att utbildning, kompetens och långerfarenhet lönar sig.

Hur ska VG-regionen klara bemanningen av sjukvården?

Satsa på den personal vi har. Större inflytande på den lokala arbetsplatsen, bättre chans till lönekarriärer, betald specialistutbildning, minskad administration.

Vi har identifierat sju områden som en ny regionledning bör ta tag i:

  1. Röj upp bland de svårarbetade IT-systemen. Genomför kraftfulla satsningar för att förnya IT-systemen så att administrationen och dubbelrapporteringen kan minska i vården.
  2. Ge sjukhusen långsiktiga spelregler, långsiktiga avtal och krav på prestation, istället för att de som har köer får resurser i efterskott.
  3. Rensa bland politiska mål och uppdrag – ge istället tydliga mandat och befogenheter till verksamheterna. Följ upp resultat.
  4. Öka servicegraden i vården, öka möjligheterna för patienter att söka andra vårdgivare om man inte är nöjd med kvalitet och bemötande. Resurserna ska följa med patienten.
  5. Genomgång av arbetssättet i vården. Ta tillvara allas kompetens och våga flytta arbetsuppgifter. Sjuksköterskorna är en felanvänd resurs på många håll. De har en högre kompetens än vad arbetsuppgifterna indikerar.
  6. Utveckla program för lönekarriärmöjligheterna. Lång erfarenhet och gedigen kompetens ska synas i lönekuvertet.
  7. En långsiktig plan för sjukvården investeringar så att vi slipper kortsiktiga girar i investeringsbudgeten.
Hur ska satsningen på sjukvården finansieras?

Vi prioriterar bland utgifterna och koncentrerar satsningar på de områden där behoven är som störst.

Den långsiktiga finansieringen av vården handlar om att fler människor jobbar och betalar skatt. När fler jobbar ökar skatteintäkterna. Sedan 8,5 miljarder kr tillförts regionen sedan 2007, tack vare att fler människor arbetar. Alliansregeringens jobbpolitik har givit stora tillskott till Västra Götalandsregionen i form av ökade skatteintäkter. Sedan är det upp till politikerna här i regionen att använda resurserna effektivt och klokt. I Västra Götaland styr de rödgröna (S), (V) och (MP), och beslutar om och hur resurserna fördelas i vården.

Vad är det som inte fungerar i dagens sjukvård och vad vill ni göra åt det?

Hälso- och sjukvården håller hög kvalitet men kan bli ännu bättre. Vi behöver arbeta bort köer, småsjukhusens roll måste bli tydliga. Vårdens resurser måste användas effektivare och administrationen minska.

Vi måste också skapa en värdig vård för äldre sjuka. Ge äldre EN vårdkontakt in i vården.

Patienter ska kunna välja vem som utför vården, t.ex. inom mödravården. Närsjukvården vid småsjukhusen måste stärkas. Patienter inom psykiatrin måste få ett ökat stöd. Stärk deras ställning, lita till dess förmåga och öka tillgängligheten till vården. Utbildning måste löna sig för sjuksköterskor.

Hur ska köerna till specialistvård kortas?

Låt personalen jobba med patienterna, förbättra IT-systemen. Premiera de som har hög kvalitet och klarar vårdgarantin. Använd duktiga privata aktörer. Låt patienterna själva styra över var vården ska ges.

Hur ska köerna på akutmottagningarna bli kortare?

Bättre logistik, de mest erfarna läkarna längst fram som snabbt kan göra en bedömning, direktspår in på avdelningen för ”kända” patienter, fler läkarbesök hemma.

Var ska jourcentralerna placeras och ska de öka sina öppettider?

Vi vill se ökade öppettider på kvällar och helger. Jourcentralerna kan placeras i anslutning till sjukhuset. Dessutom bör regionens egna vårdcentraler anpassa sig efter patienternas önskemål om bättre öppettider.

Ska kostnader för tandvård räknas som vilken vårdkostnad som helst?

Fri vuxentandvård innebär att resurser tas från andra angelägna områden inom sjukvården som cancervård eller strokevård. Alliansregeringen har ökat ersättningen i tandvårdsförsäkringen, så att kostnaderna sänkts för den enskilde.

Varför ska man rösta på ditt parti i regionvalet?

Idag styr (S+MP+V) Västra Götaland. Vi har köer i vården och bemanningsproblem. Det behövs ett maktskifte. (C) vill sätta fokus på patienternas, personalens och resenärers behov och hållbar tillväxt för fler jobb.

Ska regionskatten höjas?

Nej, centerpartiet har ett budgetförslag som balanserar över treårsperioden. Vi prioriterar bl.a. kvalitet i kollektivtrafiken, kortare köer i sjukvården, fler vårdplatser och att ge sjukhusen arbetsro för långsiktigt kvalitetsarbete.

Om kollektivtrafiken

Hur vill ditt parti förbättra kollektivtrafiken?

Tätare turer, fler bussar och tåg. Det ger miljövinster. Biljettsystemet måste förbättras och orättvisorna i prisskillnaderna mellan kranskommunerna måste bort. Hellre kvalitet istället för lågpris.

Hur mycket pengar tycker ni ska användas till kollektivtrafiken?

Västtrafik behöver långsiktiga spelregler och klart med finansiering. Vi är inte beredda att låta sjukvården finansiera allt för låga biljettpriser. I budgetförslaget har vi anslagit +200 mkr utöver index.

Hur stor del av biljettpriset inom kollektivtrafiken ska resenärerna betala?

Vi prioriterar kvalitet i kollektivtrafiken framför lågt pris. Vi vill bygga ut landsbygdstrafiken, öka turtätheten i pendelstråken, sätta in fler tåg och ersätta dieseldrift med t.ex. biogas. Skattebetalarna står idag för ungefär hälften av biljettpriset, vi tror att resenärer måste betala en större andel, ca 60 procent.

Hur mycket taxan i kollektivtrafiken höjas?

Resenärerna betalar idag ca 53 % av kostnaden för trafiken och regionens budget (skattebetalarna) resten. Rimligt är att resenärerna betalar ca 60 % alt tas resurser från sjukvården el. sämre kollektivtrafik. Det innebär en höjning med ca 6% per år, nuvarande prishöjning är 5%. Ingen avgörande skillnad, alltså.

Vilken infrastruktursatsning är viktigast?

Hela Västsvenska paketet är en historisk satsning på Västsverige som Centerpartiet och alliansregeringen satt på plats med fler bil-förbindelser över älven, kollektivtrafiksatsningar mm.

Ska regionskatten höjas?

Nej, centerpartiet har ett budgetförslag som balanserar över treårsperioden. Vi prioriterar bl.a. kvalitet i kollektivtrafiken, kortare köer i sjukvården, fler vårdplatser och att ge sjukhusen arbetsro för långsiktigt kvalitetsarbete.

Varför ska man rösta på ditt parti i regionvalet?

Idag styr (S+MP+V) Västra Götaland. Vi har köer i vården och bemanningsproblem. Det behövs ett maktskifte. (C) vill sätta fokus på patienternas, personalens och resenärers behov och hållbar tillväxt för fler jobb.

Hur ska köerna till specialistvård kortas?

Låt personalen jobba med patienterna, förbättra IT-systemen. Premiera de som har hög kvalitet och klarar vårdgarantin. Använd duktiga privata aktörer. Låt patienterna själva styra över var vården ska ges.

Hur ska köerna till specialistvård kortas?

Låt personalen jobba med patienterna, förbättra IT-systemen. Premiera de som har hög kvalitet och klarar vårdgarantin. Använd duktiga privata aktörer. Låt patienterna själva styra över var vården ska ges.

Om jobben och ekonomin

Finns andra punkter i budgetförslaget för 2015 som ni vill lyfta fram?

Extra satsning på Botaniska trädgården samt en satsning för att fasa ut farliga kemikalier mm ur regionens verksamheter.

Vad vill ni göra med Karlsborgsbanan

Vi vill ha tät busstrafik med hög kvalitet till och från Karlsborg. Karlsborgsbanans räls är sedan länge uppriven, banan är inte elektrifierad utan det krävs dieseldrift isf. Att återuppta driften är inte ekonomiskt och miljömässigt försvarbart. Bättre att köra biogasbussar.

Vilka konkreta vallöften ger ditt parti för den kommande mandatperioden?

Bygg ut järnvägen Borås – Göteborg. Stärka patiens ställning inom psykiatrin med fler jobb i sociala företag. En vårdkontakt för äldre.

Vilken infrastruktursatsning är viktigast?

Hela Västsvenska paketet är en historisk satsning på Västsverige som Centerpartiet och alliansregeringen satt på plats med fler bil-förbindelser över älven, kollektivtrafiksatsningar mm.

Varför ska man rösta på ditt parti i regionvalet?

Idag styr (S+MP+V) Västra Götaland. Vi har köer i vården och bemanningsproblem. Det behövs ett maktskifte. (C) vill sätta fokus på patienternas, personalens och resenärers behov och hållbar tillväxt för fler jobb.