Västsvenska paketet

Västra Götaland är en tillväxtregion och många människor vill bo, arbeta och studera här. För att fler ska kunna dra nytta av möjligheterna, måste det bli lättare att ta sig till arbete och studier på andra orter utan att behöva flytta. Därför krävs hållbara investeringar i järnvägar och vägar och utbyggd kollektivtrafik.

Många decenniers försummelse av väg-och järnvägsinvesteringarna i Västsverige har gjort att Västsverige hamnat på efterkälken i förhållande till övriga storstadsregioner.

Västsvenska paketet har förhandlats fram och finansieras av Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgs kommun och staten.

Syftet är att:

  • Ge bättre pendlingsmöjligheter, särskilt i Göteborgsområdet.
  • Skapa bättre tågförbindelser.
  • Bygga en ny älvförbindelse samt för att
  • Öka framkomligheten för dem som måste åka bil.

Trängselskatt

   • Minskar trängseln och underlättar framkomligheten.
   • Ger plats för kollektivtrafik och cykel i centrala Göteborg.
   • Ger bättre miljö och minskat buller.
   • Finansierar satsningarna i Västsvenska paketet.

Infrastruktursatsningar på vägar och järnvägar

En ny Götaälvbro delfinansieras av medel inom Västsvenska paketet. Bron är enda förbindelse för spårvagn över älven och ska vara ersatt år 2020 då den anses ha tjänat ut.

Marieholmstunneln. En vägtunnel under Göta älv i Göteborg som ska avlasta trafiken i Tingstadstunneln och minska sårbarheten och öka tillgängligheten för trafik över älven. Tunneln är en fortsättning på Partihallsförbindelsen som binder samman E20 och E45.

Västlänken. En järnvägstunnel under Göteborg med tre nya stationer som ger väldigt många människor gång- eller cykelavstånd till ett pendel- eller regiontåg. Bygger bort den säckstationen och långt fler tåg kan passera stationen, därmed kan fler människor pendla till och från Göteborg.

Kollektivtrafiksatsningar

Det blir fler bussfiler, fler busslinjer, tätare turer, perrongförlängningar, pendelparkeringar för både bil och cykel. Fler tåg, bussar och spårvagnar (finansieras utanför paketet). Målet är att fördubbla resorna i Göteborgsregionen med kollektivtrafik till år 2025 och i det arbetet är satsningarna i Västsvenska paketet mycket viktiga. Miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder i samband med ökad kollektivtrafik och ändrad trafikering (till exempel cirkulationsplatser, bullerplank mm).

En informationsfilm om Västsvenska paketet: